Bilanční diagnostika

Programová náplň bilanční diagnostiky je rozdělena do
následujících kroků :


1. Skupinové konzultace

  • Relevantní sociální dovednosti
  • Motivace a aktivizace
  • Praktické administrativní dovednosti
  • Práce s ISTP

V rámci programu jsou klienti seznamováni s nástrojem, který jím umožní analyzovat svůj individuální potenciál – tedy popsat své znalosti, schopnosti a dovednosti. Na základě svého osobnostního profilu bude mít klient možnost najít pozice, které by mohl zastávat a stanovit kariérový projekt, který vede k takové pozici.


2. Skupinové šetření (skupinová administrace)

- Sebehodnocení
- Soubor testů DIAROS
- Přídavné testy : CATTELL, EPQ, IST, ZÁJMY

Během skupinového šetření budou u klienta zjišťovány prostřednictvím dotazníku sebehodnocení jeho vzdělání praxe, další schopnosti a znalosti, příp. možnosti, jeho požadavky a představy o budoucím povolání.
Poté bude zadán soubor testů DIAROS :
SPARO – představuje základní nástroj diagnostické baterie DIAROS. U klienta zjišťuje jeho kongnitivní, emocionální, regulační a adjustační variabilnost, obecnou hladinu psychické (vnitřní) vzrušivosti, spontaneity, motorickou (resp. vnější) hybnost.
SUPSO – nás seznámí s psychickým stavem klienta. Zjišťuje jeho psychickou pohodu, aktivnost, činorodost, impulsivnost, odreagovávání se, psychický nepokoj, příp. rozladu, odkrývá psychické deprese, pocity vyčerpání, úzkostné očekávání, obavy či sklíčenost.
SIPO – dotazník je zaměřen na postižení určité bazálnější interpersonální tendence, potřeby či hodnotové orientace ve vztahu k lidem, s nimiž je v reálném interakčním vztahu v rozmanitých životních, situačních, pracovních, rodinných či jiných sociálně exponovaných kontextech. Jejich postižení má zvláštní význam pro vytváření akceschopných týmů s náročným posláním.

Pro doplnění některých informací budou zadány přídavné testy :
CATTELL – tento osobnostní dotazník slouží jako základní komponent pro výběr povolání a plánování osobního rozvoje.
EPQ – jedná se o testy vycházející z Eysenckovy teorie osobnosti, které obsahují kromě dosud známých škál P, E, N a L i dvě nové škály, a to A – návykovou škálu a C – škálu kriminality.
IST – jedná se o test struktury inteligence. Touto technikou lze spolehlivě zjistit nejen celkovou úroveň inteligence, ale i získat vhled do „struktury“ inteligence.
Zájmy – tento test nám umožňuje zjišťovat profesní orientaci klienta především v těchto oblastech : ochota studovat, souhrnná péče o člověka, administrativní a ekonomické obory, obory související s přírodou, obory stavební, dřevovýroba, kovovýroba, elektrotechnika, chemická výroba a práce, s kůží, plasty a gumou, textilní výroba, potravinářská výroba, obchod, služby a doprava a umělecká řemesla.

 

3. Individuální šetření (rozhovory, administrace testů)

- Eplorační rozhovory
- Přídavné testy podle potřeby : LÜSCHER, STROM,…
- Rozhovory k výsledkům testů
- Psycho- a socio- terapeutické rozhovory

V této části budou provedeny explorační pohovory, případně zadány přídavné testy dle potřeby a zájmu klientů a dále vedeny osobní pohovory k výsledkům testů.


4. Závěrečné rozhovory

- Rozbor komplexní zprávy
- Motivační rozhovor
- Doporučení dalších směrů profesní orientace

Během závěrečných pohovorů budou provedeny rozbory komplexní zprávy, s klientem bude veden motivační pohovor, během kterého mu budou dána doporučení dalších směrů jeho profesní orientace.

 
5. Cíl bilanční diagnostiky

Bilanční diagnostika je určena klientům, kteří jsou motivováni k hledání práce, ale uvědomují si, že jejich původní profesní směřování se ukázalo být nevhodným ať již z hlediska požadavků trhu práce nebo vlivem vývoje jejich osobnosti. Pomocí pracovní diagnostiky se nachází další směry vzdělávání, rekvalifikace a profesního vývoje, který bude adekvátní osobnostním kvalitám klienta a přitom bude ladit s vývojem trhu práce.

Pracovní diagnostika formou standardních diagnostických metod a dotazníků, pomáhá při hledání optimálních přístupů k frekventantům, identifikuje jejich problémy a pomáhá realizačnímu týmu optimálně vybrat profesní zaměření klientů. Predikuje pravděpodobnost setrvání klienta v kurzu a jeho úspěšné ukončení.

Tato šetření jsou důležitá pro identifikování odlišností zkoumané skupiny od běžné populace a zkoumání vlivu posunů na škále hodnot klienta. Jsou prováděna pomocí testů a dotazníků.

6. Výstup bilanční diagnostiky :

Výstupem první fáze bude Závěrečná zpráva z bilanční diagnostiky zpracovaná na každého zúčastněného uchazeče o zaměstnání.

Tato zpráva obsahuje :

- základní iniciály klienta jako je jméno a příjmení, datum narození
- nejvyšší dosažené vzdělání a obor a další kvalifikace
- poslední evidenci na ÚP
- profesní kariéru klienta
- omezující podmínky nástupu do zaměstnání (jsou-li nějaké)
- rozpětí jeho profesních zájmů a
- doporučení dalšího postupu na základě výsledků bilanční diagnostiky

Zpráva poslouží především k odkrytí klientových možností, schopností a dovedností, případně charakterových vlastností a tím i k adekvátnímu zařazení do dalších činností v rámci programu.

VyhledatMapa stránekVytiskni tuto stránkuSdílet tuto stránku › Most

© 2018 Insion
Comenia Consult s.r.o.
Báňská 287
434 01 Most

IČ: 25015150
DIČ: CZ25015150

Tel.: 476 206 511
Tel.: 476 104 912

E-mail: comenia.consult@email.cz
Web: www.comenia-consult.cz